İçeriğe atla

Sepetiniz

Sepetiniz boş

Bu koleksiyonlara göz atın.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak LAYKİ MAĞAZACILIK SAN İÇ VE DIŞ TİC LTD.ŞTİ. (“LAYKİ” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.laykitoptan.com  sayfasından ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

A. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Talep ve şikayet kayıtlarınızın oluşturulması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

amaçlarıyla(“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.

B. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 • 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Veri Aktarımı

  Kişisel verileriniz düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Mahkeme, İcra Müdürlükleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 • 2. Üçüncü Kişilerle Kişisel Veri Aktarımı

  İşlenen kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden müşterilerimizi faydalandırmak, müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz ve anlaşmalı olduğumuz üçüncü kişiler tarafından yürütülmesi ve kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması faaliyetlerinin yürütülmesi için teknik destek alınması amacıyla iş ilişkisi kurulan yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü şahıslara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

 • C. Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından çağrı merkezi kanalıyla ve/veya www.laykitoptan.com alan adlı internet sitesinin yardım bölümü aracılığıyla elektronik ortamlarda Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve şikayet kayıtlarınızın oluşturulması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

D. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,www.laykitoptan.com sayfasından ulaşabileceğiniz Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.